Postuar më: 19/11/2019

Lidhur me marrjen pjesë në Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit në kuadër të procesit të Integrimit Evropian

Njoftim publik

Lidhur me marrjen pjesë në Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit në kuadër të procesit të Integrimit Evropian

Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr.113, datë 30.08.2019 “Për formatin e pjesëmarrjes, funksionimin dhe strukturën institucionale të platformës së partneritetit për Integrimin Evropian”;

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në cilësinë e institucionit lider për:

Kapitullin 27 “Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike”

Fton të marrin pjesë lirisht në Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit në kuadër të procesit të Integrimit Evropian të cilat krijohen në mënyrë analoge me kapituj e acquis të Bashkimit Evropian, përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile, të pushtetit vendor, të komunitetit të biznesit, të shoqatave të punëmarrësve, të botës akademike, të medias dhe të grupeve të interesit, referuar përcaktimeve të kreut III.2 pika 4 të Urdhrit. Konkretisht për fushat:

Legjislacioni Horizontal

Cilësia e Ajrit

Menaxhimi i Mbetjeve

Cilësia e Ujit

Mbrojtja e Natyrës

Ndotja Industriale dhe Menaxhimi i Rrezikut

Kimikatet

Mbrojtja Civile

Ndryshimet Klimatike

Sipas përcaktimeve të kreut III.2 të Urdhrit të Kryeministrit, aplikimi për t’u bërë pjesë e tryezave të diskutimit dhe këshillimit kryhet nëpërmjet dorëzimit të një letre interesi si dhe CV të personit apo të grupimit që përfaqëson, duke treguar se kanë ekspertizën apo interesin e mjaftueshëm për të kontribuar në tryezat specifike.

Personat apo përfaqësuesit e grupeve të interesit mund të paraqesin dokumentacionin e sipërcituar për pjesëmarrje brenda DATËS 25 NËNTOR 2019, në adresat elektronike të sekretariateve teknike të GNPIE për Kapitullin 27, Marsida.Harizaj@turizmi.gov.al dhe Kozeta.Goga@turizmi.gov.al.

Përzgjedhja e personave apo përfaqësuesve të grupeve të interesit do të bëhet nga GNPIE e Kapitullit 27, sipas Urdhrit të Kryeministrit nr. 113 datë 30.08.2019.