Konsultime me Publikun

Njoftim me Publikun

Konsultime me grupet e interesit i Planeve të Detajuara për Zonat e Rëndësisë Kombëtare në Bregdet: Baks-Rrjoll, Rana e Hedhun – Port Shëngjin, Grykëderdhja e Ishmit, Tale dhe Spille

Të nderuar,

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është duke realizuar “Studim Masterplane për Zonat me Përparësi Zhvillimin e Turizmit”, që synon hartimin e 5-së  Planeve të Detajuara të Zonave të Rëndësisë Kombëtare (PDZRK), konkretisht: Baks-Rrjoll, Rana e Hedhun-Port Shëngjin, Grykëderdhja e Ishmit, Tale dhe Spille”.

Qëllimi i këtij masterplani lidhet me turizmin, si një nga industritë më të mëdha në botë që gjeneron të ardhura dhe lidhet ngushtë me sektorët e tjerë të zhvillimit. Punësimi në sektorin e turizmit ofron një potencial të konsiderueshëm për zbutjen e varfërisë, sidomos për gjininë femërore. Përveç kësaj, industria e turizmit ndikon menjëherë edhe në sektorët e tjerë, të tilla si industria e prodhimit, bujqësia dhe sektori i shërbimeve. Këto lidhje kanë krijuar efekte shumëzuese të cilat stimulojnë ekonominë lokale dhe gjithashtu ofrojnë burime të ndryshme të të ardhurave për popullsinë vendase dhe jo vetëm. Përveç nxitjes ekonomike, turizmi mund të kontribuojë edhe në ruajtjen e biodiversitetit, duke qenë se me rritjen e numrit të vizitorëve, shumë parqe kombëtare dhe zona të mbrojtura do mund të krijonin edhe përfitime financiare që do të ktheheshin në investime në shërbim të tyre.

Lexo me shumë

Njoftim me Publikun

Për zhvillimin e “Konsultimit me grupet e interesit për çështjet që do të trajtohen në raportin e VSM-së”, mbi nismën për hartimin e 5 planeve të detajuara të zonave të rëndësisë kombëtare në bregdet përkatësisht PDZRK Baks-Rrjoll, PDZRK Rana e Hedhun- Port Shëngjin, PDZRK Grykë Derdhja e Ishmit, PDZRK Tale, PDZRK Spille sipas Studimit të Masterplanit për Zonat me Përparësi Zhvillimin e Turizmit.

Të nderuar,

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në cilësinë e autoritetit propozues ka ndërmarrë nismën për hartimin e 5 planeve të detajuara të zonave të rëndësisë kombëtare në bregdet përkatësisht PDZRK Baks-Rrjoll, PDZRK Rana e Hedhun- Port Shëngjin, PDZRK Grykë Derdhja e Ishmit, PDZRK Tale, PDZRK Spille sipas Studimit të Masterplanit për Zonat me Përparësi Zhvillimin e Turizmit.

Qëllimi i këtij masterplani lidhet me turizmin, si një nga industritë më të mëdha në botë që gjeneron të ardhura dhe lidhet ngushtë me sektorët e tjerë të zhvillimit. Punësimi në sektorin e turizmit ofron një potencial të konsiderueshëm për zbutjen e varfërisë, sidomos për gjininë femërore. Përveç kësaj, industria e turizmit ndikon menjëherë edhe në sektorët e tjerë, të tilla si industria e prodhimit, bujqësia dhe sektori i shërbimeve. Këto lidhje kanë krijuar efekte shumëzuese të cilat stimulojnë ekonominë lokale dhe gjithashtu ofrojnë burime të ndryshme të të ardhurave për popullsinë vendase dhe jo vetëm. Përveç nxitjes ekonomike, turizmi mund të kontribuojë edhe në ruajtjen e biodiversitetit, duke qenë se me rritjen e numrit të vizitorëve, shumë parqe kombëtare dhe zona të mbrojtura do mund të krijonin edhe përfitime financiare që do të ktheheshin në investime në shërbim të tyre.

Lexo me shumë

Njoftim me Publikun
Lidhur me marrjen pjesë në Tryezat e Diskutimit dhe Këshillimit në kuadër të procesit të Integrimit Evropian

Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr.113, datë 30.08.2019 “Për formatin e pjesëmarrjes, funksionimin dhe strukturën institucionale të platformës së partneritetit për Integrimin Evropian”;

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në cilësinë e institucionit lider për:

“ Dëgjesë publike më datë 25.10.2019, ora 09:30

PROJEKT VENDIM “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 686, DATË 29.7.2015 ‘PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE, TË PËRGJEGJËSIVE E TË AFATEVE PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS (VNM) DHE PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË VENDIMIT E DEKLARATËS MJEDISORE’”, TË NDRYSHUAR

Qëllimi i projektvendimit është që të lehtësojnë personat fizik/juridik nga procedurat administrative lidhur me mënyrën e aplikimit dhe zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore. Aplikimet për procesin e VNM-së do të kryhen nëpërmjet sistemit elektronik të vlerësimit të ndikimit në mjedis, në portalin e-Albania. Nëpërmjet këtij sistemi shmanget kontakti i qytetarëve dhe bizneseve me institucionet shtetërore si dhe shmangen pritjet nëpër zyrat e këtyre institucioneve. Aplikuesit do të marrin përgjigje në kohë reale nëpërmjet komunikimit elektronik. Ky sistem do të dokumentojë dhe do të arkivojë gjithë procesin duke rritur kështu efikasitetin në komunikim lidhur me parregullsitë/mungesën e dokumentacionit që në momentin fillestar të aplikimit.

Lexo me shumë

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka hartuar projekt- Vendimin e Këshillit të Ministrave për “Rregullat e Ndalimit të Eksportit të Mërkurit Metalik, Komponimeve dhe Përzierjeve të Caktuara të Mërkurit, Ruajtjes së Sigurt të Mërkurit Metalik dhe Kritereve Specifike të Ruajtjes së Mërkurit Metalik të Konsideruar si Mbetje”. Jeni të lutur të dërgoni, komentet, vërejtjet apo ndryshimet që ju mendoni mbi draftin e projektvendimit deri në datë 24 Prill 2019, në adresën elektronike Rovena.Agalliu@turizmi.gov.al . Ju faleminderit! 
Lexo me shumë

“Ministria e Mjedisit dhe Turizmit bazuar në kërkesën e ardhur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për pajisjen me Deklaratë Mjedisore për “Studimin Sektorial mbi nevojën për Investime në Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta në Shqipëri (Masterplani i Mbetjeve të Ngurta)” dhe Referuar pikës 1, të kreut IV të VKM nr. 219, datë 11.3.2015 “Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë procesit të vlerësimit strategjik mjedisor” do të organizoje dëgjesen publike për të diskutuar lidhur me çështjen se si janë marrë në konsideratë mendimet e publikut dhe aktorëve të përfshirë në këtë proces, për pasojat në mjedis të dokumentit të propozuar për t’u pajisur me Deklaratë Mjedisore, si dhe propozimin e kushteve që do të vendosen në Deklaratën Mjedisore, në datë 5 Mars 2019, ora 10:00, pranë ambienteve të Ministrisë ”

Projektvendim për “Miratimin e masave të nevojshme që çdo person fizik a juridik, i cili prodhon, përpunon, trajton dhe e shet lëkurën, mbi baza profesionale, të mbajë përgjegjësitë e zgjeruara të prodhuesit”, për të cilën do të zhvillohet edhe dëgjesa publike në datë 7 Shkurt 2019, ora 11:00, në sallën e mbledhjes të Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmi

Draft VKM “Për rregullat e detajuara dhe metodat për kryerjen e vlerësimit të sigurisë së kimikatit dhe kërkesat specifike, përmbajtja dhe formati i dokumentit me të dhënat e sigurisë”

Ligji Faunes 10006 – Disa Shtesa dhe Ndryshime
Relacioni 2 – Ligji Faunes 2018
Projektvendim per propozim ligji